Algemene Voorwaarden

Verkoop en levering voorwaarden Cejebo BV 2014
Algemene verkoop- en levering voorwaarden
Mede handelend uit naam van SJIPPIE Boat Products Holland

1.Algemeen
1.1 al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2 Onder “ de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, behalve deze, diens vertegenwoordiger(s) gemachtigde en erfgenamen.
1.3 de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonisch, telegrafisch, per telex, per facsimile, e-mail of op enige andere opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
2.Aanbiedingen
2.1 alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
2.2 alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders overeengekomen.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
2.4 wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel bij vooruitbetaling te leveren.
3 Overeenkomst
3.1 behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge ) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder opschortende voorwaarde dat wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldende overeenkomst.
3.5 wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens ( verder ) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6 wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen. Voor zover de wederpartij is een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal voornoemde inschakeling van derden niet inhouden een volledige overdracht aan die derde van onze verplichtingen in het kader van de gesloten overeenkomst.
4. Prijzen
4.1 tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 tenzij anders is vermeld zijn onze prijzen:
-gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantie premies en andere kosten.
-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
-exclusief btw invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
- exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzingen worden doorberekend.
5. Levering en levertijd
5.1 tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf of magazijn verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
5.2 de wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
5.3 eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon en de vervoersdocumenten te ( laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5.4 wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten ( deelleveranties) , welke wij afzonderlijk kunnen factureren ; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.
5.5 de opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.6 wij zijn verplicht om de levertijd zoveel als mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkele opzicht aansprakelijk voor de overschrijding daarvan.
5.7 overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.
5.8 wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor diens rekening en risico.
6. transport en risico
6.1 de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als een goed huisvader en/koopman bepaald, zonder dat wij hierover enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport, de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
6.2 de verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
7. overmacht
7.1 onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; werkstaking, brand,overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingentering en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
7.2 indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
7.3 is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
7.4 wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
7.5 wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.
8. aansprakelijkheid
8.1 behoudens de algemeen geldende regels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of een van onze ondergeschikten, voor zover de laatste overeenkomstig onze instructies handelden.
8.2 door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge samenstelling- of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
8.3 deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze aansprakelijkheid- assuradeuren geen dekking verlenen ter zake schade toegebracht aan de wederpartij en / of derden.
9 reclames.
9.1 eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
9.2 reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
9.3 na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebbe goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
9.4 indien de reclame dor ons gegrond wordt bevonden, dan zij wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
9.5 het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betaling verplichting ten opzichte van ons.
9.6 retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden. Niet aangemelde goederen worden zonder enige in kennisstelling geweigerd en derhalve voor rekening afzender verzonden cq niet aangenomen.
10 eigendomsvoorbehoud.
10.1 alle door ons geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit hoofde van levering van die goederen en/of andere goederen, alsmede in verband daarmee door ons verrichte diensten, jegens ons verschuldigd is, hierover tevens begrepen toekomstige vorderingen uit voormelde hoofde, met inbegrip van rente en kosten ( en in geval van rekening courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom .
10.2 in geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het eigendomsrecht in het ( de ) nieuw ontstane goed(eren) en/of met het geleverde samengestelde goed(eren),c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke ) goederen.
10.3 in geval van niet – betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan wat nog niet geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
10.4 de goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
10.05 tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vordering – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.
11. Betaling
11.1 tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij ( af ) levering te geschieden zonder enige korting of schuld vergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
11.2 iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en / of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
11.3 in gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht de wet of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
Is Cejebo BV gerechtigd en naar keuze van Cejebo BV tot het ophalen van de goederen en hiervoor een 75% procent regeling toe te passen, dit houdt in dat er voor 25% meer goederen worden opgehaald dit om de lopende kosten hiervoor te dekken.
12.indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuur datum een rente van 2% per ( gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
12.2 alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste € 75.00 en 15% van het, met inbegrip van vernoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.
13. toepasselijk recht
13.1 op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
14. geschillen
14.1 alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijk Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
14.2 het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter, dan wel voor zover de wederpartij niet is een natuurpersoon handelend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.